ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Αναλυτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2021

Αναλυτική  οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2021 Ω5Ξ9Ω65-Τ03   Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.Δ.Α ΔΙΑΥΓΕΙΑ
01/01/2021 - 31/01/2021 ΨΩΨ4Ω65-ΠΛΩ-1
01/02/2021 - 28/02/2021 ΩΘ6ΒΩ65-0ΔΛ
01/03/2021 - 31/03/2021 ΨΛ48Ω65-ΞΞ2-1
01/04/2021 - 30/04/2021 ΩΝΡ2Ω65-0ΙΥ
01/05/2021 - 31/05/2021 6ΜΘΜΩ65-ΘΓΧ
01/06/2021 - 30/06/2021 Ψ7ΤΧΩ65-Π2Ρ
01/07/2021 - 31/07/2021
01/08/2021 - 31/08/2021
01/09/2021 - 30/09/2021
01/10/2021 - 31/10/2021
01/11/2021 - 30/11/2021
 

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων για την υλοποίηση Προϋπολογισμού 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.Δ.Α ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΡΙΜΗΝΑ 2021
A TΡIMHNO  2021 6ΡΓ4Ω65-ΨΟΞ
Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 633ΘΩ65-Ο9Β
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Συνοπτική κατάσταση ισολογισμού έτους 2020

Συνοπτική κατάσταση ισολογισμού έτους 2020

Αναλυτική  οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2020

Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.Δ.Α ΔΙΑΥΓΕΙΑ
01/01/2020 - 31/01/2020 62ΡΔΩ65-61Ρ
01/02/2020 - 29/02/2020 ΩΓΠΧΩ65-Ψ14
01/03/2020 - 31/03/2020 ΩΖΣΙΩ65-ΕΦΤ
01/04/2020 - 30/04/2020 6ΣΔΧΩ65-6Θ0
01/05/2020 -  31/05/2020 ΨΥΜ6Ω65-ΤΦΠ
01/06/2020 -  30/06/2020 ΩΩΧΕΩ65-Λ1Ψ
01/07/2020  - 31/07/2020 6ΣΟΝΩ65-5ΦΡ
01/08/2020 - 31/08/2020 ΨΕΙΠΩ65-ΟΕΑ
01/09/2020 - 30/09/2020 ΩΖΖΚΩ65-ΜΟΦ
01/10/2020  - 31/10/2020 Ψ6ΦΛΩ65-29Ζ
01/11/2020 - 30/11/2020 9Τ9ΥΩ65-12Α
01/12/2020-31/12/2020 6ΗΘΚΩ65-ΖΘΜ-1
                           

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων για την υλοποίηση Προϋπολογισμού 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.Δ.Α ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΡΙΜΗΝΑ 2020
A TΡIMHNO  2020 6ΝΙ6Ω65-2Υ7
Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 ΨΥΖΜΩ65-Β3Δ
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 ΨΩΖΙΩ65-355
Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020      ΩΣΠΔΩ65-Π4Χ
Αναλυτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2020

Αναλυτική  οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2020

6Θ3ΡΩ65-ΔΤΓ

Συνοπτική κατάσταση ισολογισμού έτους 2019

Ψ0Α8Ω65-2Ξ9 90ΟΛΩ65-Κ1Ι-1

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2019

Συνοπτική  οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2019

Αναλυτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2019

Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2019
Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2019
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.Δ.Α ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 1/1/2019 ΕΩΣ  31/01/2019  6ΟΥΝΩ65-5ΘΔ
1/2/2019 έως 28/02/2019 ΩΔΔ1Ω65-024
1/3/2019 έως 31/3/2019 7Ζ9ΕΩ65-Δ9Ξ
1/4/2019 έως 30/04/2019 ΩΑΚΓΩ65-ΧΟ7
1/5/2019 έως 31/05/2019a ΩΛΡΘΩ65-ΟΩ2
1/06/2019 έως 30/06/2019 9ΒΣ9Ω65-ΞΦΞ
1/07/2019 έως 31/07/2019 65Α1Ω65-Π4Η
1/08/2019 έως 31/08/2019 ΨΡΩΑΩ65-97Φ
1/09/2019 έως 30/09/2019 ΩΔΙΑΩ65-Θ8Β
1/10/2019 έως 31/10/2019 ΨΛΖΤΩ65-Ο9Ο
1/11/2019 έως 30/11/2019 6ΗΒΞΩ65-ΑΔ8
1/12/2019 έως  31/12/2019 68ΥΓΩ65-Θ97
  Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων για την υλοποίηση Προϋπολογισμού 2019
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.Δ.Α ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΡΙΜΗΝΑ 2019 Αριθμός  ΑΔΑ της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
A TΡIMHNO  2019 6ΕΦΨΩ65-Ρ7Γ
Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 6Τ3ΙΩ65-3ΟΧ
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 6ΘΨΥΩ65-4Γ8
Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019       ΩΖΑΧΩ65-ΦΕΞ
 

Συνοπτική κατάσταση ισολογισμού έτους 2018

Συνοπτική κατάσταση ισολογισμού έτους 2018

ΩΛΤ0Ω65-Θ6Π

6ΨΝΘΩ65-6ΔΒ

Ετήσια κατάσταση απολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2018
Ετήσια κατάσταση απολογισμού εσόδων - εξόδων  έτους 2018
Συνοπτική κατάσταση ισολογισμού 2018Ετήσια κατάσταση απολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2018Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων για την υλοποίηση Προϋπολογισμού 2018  (άρθρο 39 Ν.4257/2014 ΦΕΚ93Α'/2014)  Μηνιαία Ανάρτηση στη Ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια των Στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2018 Δήμου Αγρινίου, βάσει άρθρου 15 ΦΕΚ 237Α΄/31.10.2014, όπως προστέθηκε στο άρθρο 10Α Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112Β΄)26-1-2018, Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 159 Ν. 3463/06 και της παρ. 6 του άρθρου 266 Ν. 3852/10 (και οι οποίες δεν καταργήθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 77 Ν. 4172/13, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν), ορίζεται ότι «Συνοπτική οικονομική κατάσταση του Προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται σε μια (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος Δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός».

ΩΛΟΤΩ65-Θ6Π Συνοπτική  οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2018

ΑΔΑ:ΨΒ3ΘΩ65-8ΜΓ

 
Τριμηνιαία έκθεση Εσόδων - Εξόδων για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2018 (άρθρο 39 Ν.4257/2014 ΦΕΚ93Α'/2014)
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.Δ.Α ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΡΙΜΗΝΑ 2018 Αριθμός  ΑΔΑ της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Α TΡIMHNO  2018 7ΥΙΧΩ65-0ΞΙ
Β TΡIMHNO  2018   6Ι7ΥΩ65-7ΙΤ
 Γ TΡIMHNO  2018   ΨΛΞΔΩ65-ΜΞ7
Δ TΡIMHNO  2018 ΩΨΖ3Ω65-00Υ
  Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2018
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.Δ.Α  ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1-1-2018  έως   31-1-2018 9ΚΦ5Ω65-ΡΨΚ
1-1-2018 έως  28-2-2018 6Τ02Ω65-ΠΣΗ
1-1-2018 'εως 31-3-2018  Ω25ΑΩ65-Γ31
1-1-2018   έως  30-4-2018 6ΑΟΡΩ65-ΣΧΖ   
1-1-2018   έως  31-5-2018 643ΑΩ65-ΔΙΒ
1-1-2018  έως  30-6-2018 6ΖΨ0Ω65-Ο8Β
1-1-2018  έως  31-7-2018 ΩΚ9ΔΩ65-ΟΔ5
1-1-2018   έως  31-8-2018 603ΗΩ65-ΩΧΖ
1-1-2018   έως   30-9-2018 6ΕΖ3Ω65-ΚΘΩ
1-1-2018  έως   31-10-2018 ΨΩΣΑΩ65-ΖΣΧ
1-1-2018  έως   30-11-2018 7Ν68Ω65-ΨΟΥ
1-1-2018  έως   31-12-2018 7Χ6ΝΩ65-20Φ
 

Ετήσια κατάσταση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017

Αναλυτική Κατάσταση απολογισμού 2017

Συνοπτική κατάσταση απολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2017

Συνοπτική κατάσταση ισολογισμού 2017

Συνοπτική κατάσταση ισολογισμού 2017 ΑΔΑ:  ΨΛ1ΑΩ65-Υ9Ρ

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων για την υλοποίηση Προϋπολογισμού 2017

         ΤΡΙΜΗΝΑ 2017    Αριθμός  ΑΔΑ της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
       A TΡIMHNO  2017         ΩΙ99Ω65-ΖΛΓ
       Β TΡIMHNO  2017         ΩΨΚ0Ω65-5ΞΔ
       Γ TΡIMHNO  2017         60Γ0Ω65-Ι9Υ
       Δ TΡIMHNO  2017         ΩΓΘΚΩ65-ΘΧΑ
Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2017
Μηνιαία Ανάρτηση στη Ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια των Στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2017  ΔήμουΑγρινίου,  βάσει άρθρου 15 ΦΕΚ 237Α΄/31.10.2014, όπως προστέθηκε στο άρθρο 10Α Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112Β΄)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α.Δ.Α  ΔΙΑΥΓΕΙΑ
   1-1-2017  έως   31-1-2017         ΩΞΕΥΩ65-Σ5Δ
   1-1-2017  έως  28-2-2017         Ω3ΒΒΩ65-5Μ8
   1-1-2017   έως  31-3-2017        6ΣΝ0Ω65-5Τ7
   1-1-2017   έως  30-4-2017        Ω7Ζ3Ω65-Χ2Ι
   1-1-2017   έως  31-5-2017        7ΖΩΝΩ65-Ρ32
    1-1-2017  έως  30-6-2017        6Μ9ΟΩ65-ΤΨΦ
    1-1-2017  έως  31-7-2017       6Α76Ω65-Δ5Ξ
   1-1-2017   έως  31-8-2017        6Τ1ΨΩ65-3ΑΔ
   1-1-2017   έως   30-9-2017        Ω1Ν9Ω65-4ΕΤ
   1-1-2017  έως   31-10-2017       75ΘΠΩ65-ΑΥ1
   1-1-2017  έως   30-11-2017       ΨΓΥΦΩ65-ΡΦΔ
   1-1-2017  έως   31-12-2017        7ΑΚΤΩ65-0Θ6
2-2-2017, Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2017
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 159 Ν. 3463/06 και της παρ. 6 του άρθρου 266 Ν. 3852/10 (και οι οποίες δεν καταργήθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 77 Ν. 4172/13, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν), ορίζεται ότι «Συνοπτική οικονομική κατάσταση του Προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται σε μια (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος Δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός». Δείτε την ΑΔΑ:6ΥΔΥΩ65-9ΣΙ
Συνοπτική κατάσταση ισολογισμού 2016
Συνοπτική κατάσταση ισολογισμού 2016
Ετήσια κατάσταση απολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2016
Ετήσια κατάσταση απολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2016

Μηνιαία Οικονομικά Στοιχεία (άρθρο 15 ΦΕΚ 237/τ.Α/31-10-2014)

Ανάρτηση στη Ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια των Στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως 31 -Οκτωβρίου -2016 βάσει άρθρου 15 ΦΕΚ 237Α΄/31.10.2014, όπως προστέθηκε στο άρθρο 10Α Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112Β΄)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΔΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
1-1-2016 ΕΩΣ 31-1-2016 ΩΣΟΕΩ65-ΥΒΞ
1-1-2016 ΕΩΣ 29-2-2016 6ΜΞΟΩ65-Ξ9Η
1-1-2016 ΕΩΣ 31-3-2016 ΨΗΗΙΩ65-Κ77
1-1-2016 ΕΩΣ 30-4-2016 6ΙΝΔΩ65-ΝΒ8
1-1-2016 ΕΩΣ 31-5-2016 6649Ω65-ΑΜ5
1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2016 6ΕΨ8Ω65-85Ι
1-1-2016 ΕΩΣ 31-7-2016 ΩΧΤΥΩ65-ΛΥΥ
1-1-2016 ΕΩΣ 31-8-2016 ΨΩΚΞΩ65-ΝΑΟ
1-1-2016 ΕΩΣ 30-9-2016 Ω3ΖΗΩ65-Τ1Η
1-1-2016 ΕΩΣ 31-10-2016 Ω3Χ8Ω65-ΑΞΦ
1-1-2016 ΕΩΣ 30-11-2016 9ΩΑΓΩ65-0ΤΖ
1-1-2016 ΕΩΣ 31-12-2016 7ΚΡΜΩ65-ΒΜ3

Τριμηνιαία έκθεση Εσόδων-Εξόδων

Τριμηνιαία έκθεση Εσόδων - Εξόδων για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2016 (άρθρο 39 Ν.4257/2014 ΦΕΚ93Α'/2014)
ΤΡΙΜΗΝΑ 2016 Αριθμός  ΑΔΑ της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
A TΡIMHNO 77Α9Ω65-ΖΞΨ
Β TΡIMHNO Ψ6ΒΣΩ65-ΡΕ7
Γ TΡIMHNO ΩΓ6ΦΩ65-ΖΙΒ
Δ TΡIMHNO 660ΠΩ65-ΞΑ7

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2016

Εσόδων Εξόδων Δήμου Αγρινίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 159 Ν. 3463/06 και της παρ. 6 του άρθρου 266 Ν. 3852/10 (και οι οποίες δεν καταργήθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 77 Ν. 4172/13, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν), ορίζεται ότι «Συνοπτική οικονομική κατάσταση του Προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται σε μια (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος Δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός».

Δημοσίευση Οικονομικών Στοιχείων του Δήμου Αγρινίου έτους 2015

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου οικον.έτους 2015,  βάσει άρθρου 15 ΦΕΚ 237Α΄/31.10.2014, όπως προστέθηκε στο   άρθρο 10Α Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112Β΄)

Στον παρακάτω  πίνακα  κάθε μήνα θα εντάσσουμε την   Α.Δ.Α της διαύγειας, που θα έχουμε αναρτήσει ως Οικονομική Διεύθυνση. Έτσι ο δημότης  θα έχει ανά  πάσα στιγμή την  μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού του Δήμου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΑΔΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (κλικ στον  ΑΔΑ)
 01/01/2015 - 31/01/2015 Ψ7ΒΒΩ65-1ΧΕ
 01/01/2015 - 28/02/2015 Ω3ΜΗΩ65-ΙΣ9
 01/01/2015 - 31/03/2015 6ΛΜΛΩ65-ΚΚΗ
 01/01/2015 - 30/04/2015  ΩΦΞΛΩ65-ΣΡ3
 01/01/2015 - 31/05/2015 Ω883Ω65-ΦΤΦ 
 01/01/2015 - 30/06/2015 Ω5ΞΟΩ65-Υ61
 01/01/2015 - 31/07/2015  ΒΧΩΧΩ65-Ρ8Β
 01/01/2015 - 31/08/2015 Ω12ΧΩ65-ΤΡ3
 01/01/2015 - 30/09/2015 7ΔΠΨΩ65-ΙΔΣ
 01/01/2015 - 31/10/2015 7ΗΕΝΩ65-9ΛΤ
 01/01/2015 - 30/11/2015 773ΩΩ65-0ΞΤ
 01/01/2015 - 30/12/2015 78Ν8Ω65-ΤΚΣ

ΑΔΑ: ΩΡΠΞΩ65-1Φ4 - Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Αγρινίου.

ΑΔΑ: 724ΑΩ65-ΔΑΩ - Έγκριση οικονομικών καταστάσεων απολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Αγρινίου.

 

Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ