ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Προμήθεια ειδών υγιεινής, υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄ αριθμ 60/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη προμήθεια ειδών υγιεινής, υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020 με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά ομάδα της προμήθειας όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ.29/12-3-2019 Μελέτης και στους όρους της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 148.774,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 2-5-2019 ώρα 17.00 μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφοράς και ώρα 10:00 π.μ.. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου www.agrinio.gov.gr.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης της προμήθειας. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ως εξής: αν κατατεθεί προσφορά για την ΟΜΑΔΑ 1: ποσό 1.445,78 Ευρώ, αν κατατεθεί προσφορά για την ΟΜΑΔΑ 2: ποσό 320,60 Ευρώ, αν κατατεθεί προσφορά για την ΟΜΑΔΑ 3: ποσό 633,20 Ευρώ ή ποσό 2.399,58 Ευρώ αν κατατεθεί προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, όπως καθορίζονται στα τεύχη της διακήρυξης της υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ( πρώην Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης τηλ.: 2641360710,710 fax: 2641360738 ) .

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔΜάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ