ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Προμήθεια & Εγκατάσταση Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Αμυνας


Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται, σε συνοπτικό διαγωνισμό «Προμήθεια & Εγκατάσταση Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας» με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΜάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ