Βοήθεια στο Σπίτι

Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων (εφεξής «ωφελούμενοι») στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (εφεξής «εξυπηρετούμενοι»). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.

  Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (π.χ. ΑΜΕΑ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Ονομασία Δομής Τηλέφωνο Διεύθυνση
Βοήθεια στο Σπίτι Αγρινίου 2641052154 Μαβίλη 6 (Ισόγειο)
Βοήθεια στο Σπίτι Δ.Ε. Αγγελοκάστρου 2641361020 Αγγελόκαστρο
Βοήθεια στο Σπίτι Δ.Ε. Αρακύνθου 2635022343 Αρακυνθος-Παπαδάτες
Βοήθεια στο Σπίτι Δ.Ε. Παναιτωλικού 2641081963 Σκουτερά Παναιτωλικού
Βοήθεια στο Σπίτι Δ.Ε. Θεστιέων 2641051210 Καινούριο
Βοήθεια στο Σπίτι Δ.Ε. Παραβόλας 2641062001 Παραβόλα
Βοήθεια στο Σπίτι Δ.Ε. Μακρυνείας 2635041300 Μακρυνεία
Βοήθεια στο Σπίτι Δ.Ε. Στράτου 2641071124 Στράτος