ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Παρακαλώ Περιμένετε ....

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)


Ανακοίνωση αριθ.ΣΟΧ 3/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων


Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αγρινίου, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Χρόνος απασχόλησης
ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων   Μερικής απασχόλησης Πλήρους απασχόλησης Διδακτικό έτος 2021-2022
62 53

           

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 3/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: idox@agrinio.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. (Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στις 25/8/2021, δηλαδή αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και ώρα 23:59 της 1ης Σεπτεμβρίου 2021)

Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερόμενων κατά τη συμπλήρωση της αίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες της ανακοίνωσης και του σχετικού παραρτήματος, καθότι τυχόν σοβαρές ελλείψεις και λάθη μπορεί να οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης.


Δείτε εδώ την Ανακοίνωση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δείτε εδώ το Παράρτημα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείτε εδώ την Αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
22-01-2024 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αγρινίου
22-01-2024 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Διοικητικών- Πινακοθήκη)
31-10-2023 Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψηφίων Δικηγόρων
04-09-2023 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
30-08-2023 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
08-08-2023 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
02-08-2023 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (εργάτες καθαριότητας-οδηγοί)
11-07-2023 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δημοτικός Λαχανόκηπος).
13-06-2023 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΔΗΓΟΙ)
25-05-2023 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ)

Μάθετε για ...
Θέλω να ...
ΕΣΠΑ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ