ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Παρακαλώ Περιμένετε ....

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διεύθυνση: Αναστασιάδη 1, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Ζωναράς Παναγιώτης
τηλ.2641360497, 491, email: dagrnomi@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Υπεύθυνη: Σπυριδούλα Φλώρου
Τηλέφωνο:2641360402 φαξ:2641048498, e-mail: gtypou@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διεύθυνση: Π. Ε.Ο. Αγρινίου -Ιωαννίνων (Πρώην Δημαρχείο Νεάπολης), ΤΚ: 301 00  Νεάπολη
Προϊσταμένη: Καπέρδα Θεοδώρα
Τηλέφωνο: 2641360628,
E-mail:  tpp@agrinio.gr

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4662/2020 τροποποιήθηκε ο Οργανισμός του Δήμου Αγρινίου (ΦΕΚ Β’ 2341/16-06-2020) και συστάθηκε Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας υπαγόμενο απευθείας στον Δήμαρχο, το οποίο στελεχώνεται με προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης επί θεμάτων πολιτικής προστασίας και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 21 του ιδίου νόμου ήτοι:
Αρμοδιότητες:
 • Συντονίζει κατά χωρική αρμοδιότητα το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, σύμφωνα με τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος.
 • Παρέχει την αναγκαία συνδρομή στη δράση των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.
 • Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας.
 • Αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση για τη συνδρομή του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο αναγνώρισης, εκτίμησης και ανάλυσης της επικινδυνότητας εκδήλωσης καταστροφών.
 • Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Δημάρχου συντάσσεται, υποχρεωτικά εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές εντός της χωρικής Επικράτειας του Δήμου. Στο Τοπικό Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών και προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων Πολιτικής Προστασίας, που μπορούν να διατεθούν. Περιλαμβάνει Γενικό Μέρος με διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και Παραρτήματα, τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για καταστροφές σχετιζόμενους με ειδικούς κινδύνους. Το Τοπικό Σχέδιο είναι εναρμονισμένο με τα Γενικά Σχέδια 23754 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2341/16.06.2020 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τις σχετικές οδηγίες σχεδίασης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, η οποία και το εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο το εγκρίνει, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Συμβάλλει στην υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας σε θέματα πολιτικής προστασίας και συμμετέχει σε ασκήσεις, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και άλλους όμορους Δήμους, με σκοπό την αξιολόγηση απόδοσης των ανωτέρω Σχεδίων.
 • Τηρεί και κοινοποιεί σε μηνιαία βάση στον Περιφερειακό Συντονιστή επικαιροποιημένη κατάσταση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και υλικών πολιτικής προστασίας, παρακολουθώντας το επίπεδο ετοιμότητας τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται το ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα που διατίθενται εκτός Δήμου για την παροχή υποστήριξης σε καταστάσεις επιπέδου έκτακτης ανάγκης «Επιπέδου 4» (Red Code).
 • Υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., εισηγήσεις:

 • αα. Στο Δήμο για την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισμού πολιτικής προστασίας και την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ενίσχυσης. ββ. Στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας.
  1. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π..
  2. Συνάπτει μνημόνια συνεργασίας παροχής υπηρεσιών, υλικών και μέσων με ιδιωτικούς φορείς.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Διεύθυνση:Γ. Καραπαππά 7, ΤΚ 30132 Διευθύντρια: Αντωνία Σκιαδά Τηλέφωνο: 2641364400, 2641364401,  e-mail:dhmotast@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
Διεύθυνση: Γ. Καραπαππά 7, ΤΚ 30132 Προϊσταμένη:Αντωνία Σκιαδά Τηλέφωνο: 2641364400, 2641364401, e-mail:dhmotast@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Διεύθυνση: Γ. Καραπαππά 7, ΤΚ 30132 Προϊσταμένη: Παπαδοπούλου Σπυριδούλα Τηλέφωνο: 2641364400, 2641364401, e-mail:dhmotast@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διεύθυνση:Δαγκλή 27, Τ.Κ. 30131, Αγρίνιο Αν. Διευθύντρια:  Ροντήρη Γεωργία Tηλέφωνο:  2641360410,  email: dpop@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131, Αγρίνιο
Προϊσταμένη Ροντήρη Γεωργία
Tηλέφωνο: 2641360410, 411, 210, 239 φαξ:26410-48498, email: grontiri@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Διεύθυνση: Δαγκλή 27, Τ.Κ. 30131, Αγρίνιο,
Προϊστάμενος Μαντζανάς Δημήτριος
Tηλέφωνο: 2641360696, 694, 503, 216, 214, 211 φαξ: 2641031651, email: admin@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131, Αγρίνιο.
Προϊστάμενος Aντωνόπουλος Αθανάσιος
Tηλέφωνο: 2641360 413, 414, 335, 332 φαξ:2641048498, email: aantonopoulos@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Αν. Διευθύντρια: Μαρία Ευαγγελάτου Τηλέφωνο:26413-60585, e-mail:dtoa@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Προϊσταμένη:Μαρία Ευαγγελάτου Τηλέφωνο:26413 60585 , φαξ:2641363527, e-mail:mevaggelatou@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30132 Αγρίνιο Προϊσταμένη: Κατσιγιάννη Παναγιώτα Τηλέφωνο:26413-63550, e-mail: pkatsigianni@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Μπαλτάς Χριστόφορος Τηλέφωνο: 2641360582, 2641363452, 453,454,455, 456 & 538, e-mail:agrotiki_paragogi@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διεύθυνση: Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Αν. Διευθυντής:Παππάς Δημήτριος Τηλέφωνο: 2641363509, φαξ: 2641029903, e-mail: ydom@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διεύθυνση: Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊστάμενος: Φώτιος Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο: 2641363551, φαξ: 2641029903, e-mail: fantonopoulos@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Διεύθυνση: Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊστάμενος: Μιχαήλ Τριαντάφυλλος
Τηλέφωνο: 2641363519 , φαξ: 2641029903, e-mail: miligini@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διεύθυνση: Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊστάμενος: Δημήτριος Παππάς
Τηλέφωνο: 2641363514, φαξ: 2641029903, e-mail: dpappas@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διεύθυνση: Δαγκλή 25,ΤΚ 30131 Αγρίνιο Αν. Διευθυντής  :  Καραπαπά Βασιλική Τηλέφωνο:2641360625, φαξ:2641048002, e-mail:dka@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Διεύθυνση: Δαγκλή 25, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊστάμενος: Ευθύμιος Κομματάς
Τηλέφωνο: 2641360621, 2641360622, 2641360623, ή 15194 (χωρίς χρέωση),
φαξ: 2641048002, e-mail:ekathariotitas@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Διεύθυνση: Δαγκλή 25, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Προϊσταμένη:  Καραπαπά Βασιλική Τηλέφωνο: 2641360623, 2641360625  φαξ: 26410-48002, e-mail: dperivallon@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Διεύθυνση:Δαγκλή 25, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Σακελλαριάδης
Τηλέφωνο:2641360624, 2641360626 ή 15194 (χωρίς χρέωση),  φαξ: 26410-48002,
e-mail:dperivallon@agrinio.gr ή sakellariadisk@gmail.com

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Διεύθυνση: Δαγκλή 25,ΤΚ 30131 Αγρίνιο Διευθύντρια: Μαρία Ρόκκου Τηλέφωνο:2641360631, φαξ:2641022523, e-mail:dper@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διεύθυνση: Ξενοπούλου και Σαμωτή, ΤΚ 30133 Αγρίνιο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Τζομάκα Παρασκευή Τηλέφωνο:2641057420, φαξ:2641057420, e-mail:ptzomaka@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Διεύθυνση: Δαγκλή 25,ΤΚ 30131 Αγρίνιο Προϊσταμένη:Ελεονώρα Παπαπάνου Τηλέφωνο: 2641360632, φαξ:2641022523, e-mail: tm.koimitirion@agrinio.gr Τηλέφωνο Κοιμητηρίου Αγ. Γεωργίου Αγρινίου 2641022156 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διεύθυνση: Δαγκλή 25, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Ελένη Πετρούλα Τηλέφωνο: 2641360636  φαξ: 2641022523, e-mail: tm.perivallontos@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Διευθύντρια: Τσίνα Μαρία
Τηλέφωνο: 2641363403, φαξ: 2641059356, e-mail: pronoia@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊσταμένη:Αμαλία Ιωάννου
Τηλέφωνο:2641363536, φαξ: 2641059356, e-mail: amioannou@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊσταμένη:Ιωάννα Τασολάμπρου
Τηλέφωνο:2641363410, φαξ:2641059356, e-mail:itasolamprou@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊσταμένη:Ευσεβία Δημητρογιάννη
Τηλέφωνο:2641363406, φαξ:2641059356, e-mail:ddimitrogianni@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ME ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ (ΕΣΠΑ)
Διεύθυνση:Γληνού 1, ΤΚ 30131
Τηλέφωνο:26410-48747, 26410-46990
e-mail:kentrokoinothtas@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΟΜH ΑΣΤΕΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ (ΕΣΠΑ)
Διεύθυνση:3ο χλμ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΚ 30131
Τηλέφωνο: 26410-53202 φαξ:26410-53202
e-mail:astegwn_hmeras@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ (ΕΣΠΑ)
Διεύθυνση: 3ο χιλ. Αγρινίου - Ιωαννίνων Τηλέφωνο: 26413-60590, 26413-60591, 26410-27512 φαξ: 26410-53202 e-mail: astegwn_ypnwthrio@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ (ΕΣΠΑ)
Διεύθυνση:Πεζόδρομος Παπακωνσταντίνου (Πλατεία 3 Φανάρια), ΤΚ 30132
Τηλέφωνο: 26410-56055 φαξ:26410-59356 e-mail:pantopoleio_sitisi@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΕΣΠΑ)
Διεύθυνση:Βλαχοπούλου 13, ΤΚ 30132
Τηλέφωνο:26413-63411, 26410-25392 φαξ:26410-59356 e-mail:pantopoleio_sitisi@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 20, ΤΚ 30131
Τηλέφωνο: 26410-33580, 26410-33582 φαξ: 26410-33582 e-mail: iatreiok@gmail.com ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΕΣΠΑ)
Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι απόρρητα. Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στο Συμβουλευτικό Κέντρο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.
Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Τηλέφωνο: 2641363406, φαξ: 2641059356, e-mail: pronoia@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Διεύθυνση: Βλαχοπούλου 13, ΤΚ 30132 Τηλέφωνο:26410-25392, 26413-63407 φαξ:26410-59356 e-mail: pronoia@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση: Δαγκλή 27,  ΤΚ 30131 Αγρίνιο Διευθυντής : Στέφανος Χατζηανέστης Τηλέφωνο: 2641360617 , e-mail: paideia@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Διεύθυνση: ΔΑΚ Αγρινίου " Μ.Κούσης" (Βοϊδολίβαδο) ,ΤΚ 301 50 Αγρίνιο

Προϊσταμένη: Μαρία Τσώνη

Τηλέφωνο 2641360678

Γραμματεία: 2641360679

Κολυμβητήριο: 2641028570

Θυρωρείο ΔΑΚ : 2641360677

Κλειστό Αερογέφυρας :2641021194

  e-mail:dakmkousis@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ

Διεύθυνση:Τέρμα Παπαστράτου, ΤΚ 301 33 Αγρίνιο

Προϊσταμένη: Δήμητρα Λουκοπούλου Τηλέφωνο:2641360669


Γραμματεία: 2641360668 2641360667, 2641360666, 2641360665

e-mail:vivliothiki@agrinio.gr

Παιδική Βιβλιοθήκη Κτίριο Πρώην Λαχαναγοράς  ΤΚ 301 31

Τηλέφωνο: 26413 60664

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διεύθυνση: Παλαιός Σταθμός Τρένων ΤΚ 30131 Αγρίνιο

Προϊστάμενος: Αθανάσιος Μουρτζιάπης Τηλέφωνο: 26413 60684

Γραμματεία:  2641360681, 682, 683

e-mail:paideia1@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131 Διευθύντρια: Βασιλική Φελέκη Tηλέφωνο: 2641360420,  φαξ: 2641026436, email:dioikitiko@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131

Προϊσταμένη:Αθηνά Καντάνη , Tηλέφωνο Δημοτολογίου: 26413-60430 έως 436,  fax 26410-58973 e-mail:dhmotologio@agrinio.gr.

Τηλέφωνα Ληξιαρχείων:

ΔΕ Αγρινίου 2641360437 και 2641360438 και email: lixiarxeio@agrinio.gr

ΔΕ Αρακύνθου 2635360021 και 2635360027 και fax 2635023121

ΔΕ Θεστιέων 2641360912 και 2641360915 , fax: 2641061353

ΔΕ Μακρυνείας 2635360101 και 2635360104, fax:2635042692

ΔΕ Νεάπολης 2641360712, fax: 2641044668

ΔΕ Παναιτωλικού 2641360012, 2641360013, 2641360014, fax: 26413-60016

ΔΕ Παρακαμπυλίων 2641362111, 2641362121, 2641362123, fax: 26410-81726

ΔΕ Παραβόλας 2641360812, 2641360814, 2641360817. fax: 26410-61234

ΔΕ Στράτου 2641362017, 2641362019, fax: 2641071214

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131 Προϊσταμένη:Σταυρούλα Ζησιμοπούλου Tηλέφωνο: 26413-60421, 26413-60424 φαξ:26410-39660 e-mail:szisimopoulou@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διεύθυνση: Αναστασιάδη 1, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Προϊσταμένη:Μαρία Καρρά Τηλέφωνο: 2641360686,  e-mail:mariakarra@agrinio.gr

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Δ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Διεύθυνση: Aγγελόκαστρο, ΤΚ 30400
Τηλέφωνο:τηλ. 26413-61021,61013 φαξ:26410-93113 e-mail:de-aggelokastrou@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Δ.Κ. ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ

Διεύθυνση: Παπαδάτες, ΤΚ 30011 Τηλέφωνο:26353-60011 φαξ:26350-23005

e-mail: de-arakinthou@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Δ.Κ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ

Διεύθυνση: Καινούργιο, ΤΚ 30132 Τηλέφωνο 26413-60912 fax 26410-61353

e-mail: de-thestiewn@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Δ.Κ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ

Διεύθυνση: Γαβαλού, ΤΚ 30015 Tηλέφωνο: 26353-60101 fax:26350-42692

e-mail: de-makrinias@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Διεύθυνση: Νεάπολη, ΤΚ 30131 Τηλέφωνο: 2641360711 fax:2641044667

e-mail: de-neapolis@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Τ.Κ. ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ

Διεύθυνση: Σκουτερά ΤΚ 30131 Τηλέφωνο:2641360013, 2641360014 φαξ:2641360016, 2641360017

e-mail: de-panaitolikou@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Δ.Κ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

Διεύθυνση: Παραβόλα, ΤΚ 30010 Τηλέφωνο: 2641360815 φαξ:2641061234

e-mail: de-paravolas@agrinio.gr

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

Διεύθυνση: Αγιος Βλάσιος, ΤΚ 30021 Τηλέφωνο:26413-62111 φαξ:2641081726

e-mail: de-parakampyliwn@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΡΑΤΟΥ

Διεύθυνση: Στράτος, ΤΚ 30150 Τηλέφωνο: 2641362019, 2641362011 φαξ:26410-71214

e-mail: de-stratou@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνος, ΤΚ. 300 27
Τηλέφωνο 2641022506, 2641360440 και φαξ:2641022506 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση:Παλαμά και Μαβίλη 6, ΤΚ 30131 Αγρίνιο ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Διεύθυνση:Παλαμά και Μαβίλη 6, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Προϊστάμενος:Αναστασίου Ιωάννης Τηλέφωνο:2641360450,  e-mail:ganastasioy@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διεύθυνση:Παλαμά και Μαβίλη 6, ΤΚ 30132 Αγρίνιο ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ
Διεύθυνση:Παλαμά και Μαβίλη 6, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Προϊστάμενος:Λάμπρος Δρέλλιας Τηλέφωνο:2641360452 ,  e-mail:drellias@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διεύθυνση:Παλαμά και Μαβίλη 6, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Αν Προϊσταμένη: Παπασωτήρη Γαρυφαλιά Τηλέφωνο:2641360478, φαξ:2641052543, e-mail:lpapasotiri@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ

Διεύθυνση:Παλαμά και Μαβίλη 6, ΤΚ 30132 Αγρίνιο Αν. Προϊστάμενος: Χρήστος Λιάπης Τηλέφωνο:2641360451   φαξ:2641360451, e-mail: chrisliapis@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150 Διευθυντής:Νταλιάνης Χαράλαμπος Τηλέφωνο: 2641360730 φαξ: 2641360738, e-mail:dty@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Διεύθυνση:Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150 Προϊστάμενος:Νικόλαος Σερπάνος Τηλέφωνο:2641360717, φαξ:2641360738, e-mail:nserpanos@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διεύθυνση: Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150 Προϊστάμενος: Χρήστος Τσώκος Τηλέφωνο:2641360715, φαξ:2641360738, e-mail:tsokos.christos@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Διεύθυνση: Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150 Προϊσταμένος:Τσούνης Ευάγγελος Τηλέφωνο:2641360727 , φαξ:2641360738, e-mail:etsounis@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Διεύθυνση:Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150
Αναπληρωτής Προϊστάμενος:Παπαπάνου Βασιλική
Τηλέφωνο: 2641360728, 6930073100, φαξ:2641360738, e-mail:bpapapanou@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση:Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150 Αν. Προϊστάμενος: Χρυσικού Μαρία Τηλέφωνο: 2641360727 και 734 ,  e-mail: mchrysikou@agrinio.gr, dty@agrinio.gr, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Διεύθυνση:Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150
Προϊσταμένη:Θεοδώρα Τσιλιγιάννη
Τηλέφωνο:2641360726 , φαξ:2641360738, e-mail:tsiligianni@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Διεύθυνση:Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150 Αναπληρωτής Προϊστάμενος:Ξευγένης Αλέξανδρος Τηλέφωνο: 2641360731, 6930073095, e-mail:axevgenis@agrinio.gr

Συνεργείο Ηλεκτροφωτισμού: 26413 60741

Τηλέφωνο  αναγγελίας βλαβών: 15194

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
Διεύθυνση: Γ. Καραπαπά, ΤΚ 30132
Διευθύντρια:Ελένη Τσάρκου
Τηλέφωνο:26413-64423 φαξ:26410-31160 e-mail:etsarkou@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ
Διεύθυνση:Γ. Καραπαππά 7, ΤΚ 30132
Προϊστάμενος: Γεώργιος Καραλής
Τηλέφωνο:26413-64427, 420 φαξ:2641031160 e-mail:gkaralis@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Δ.Κ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Διεύθυνση: Παραβόλα, ΤΚ 30010
Τηλέφωνο: 2641360807, φαξ: 2641360811, e-mail: d.paravolas@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΒΟΡΑΝΗΣ

Διεύθυνση:Νέα Αβώρανη, ΤΚ 30131
Τηλέφωνο:26410-39730, 26413-62310, φαξ:2641039730, e-mail:d.thestieon@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Διεύθυνση: Αγγελόκαστρο, ΤΚ 30400
Τηλέφωνο: 26413-61019 , φαξ: 26413-61023, e-mail:d.aggelokastrou@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Διεύθυνση: Αγιος Βλάσιος, ΤΚ 30021
Τηλέφωνο: 2641362121, φαξ: 2641081726, e-mail: d.parakampylion@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ
Διεύθυνση: Γαβαλού, ΤΚ 30015
Τηλέφωνο: 26353-60210 , φαξ: 26350-42222, e-mail:d.makryneias@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση:Νεάπολη, ΤΚ 30150
Τηλέφωνο:26413-60721, 26413-60722, φαξ:26410-29001, e-mail:d.neapolis-aitoloakarnanias@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ
Διεύθυνση:Σκουτερά ΤΚ 30150
Τηλέφωνο:26413-60017, φαξ 2641360016, d.panaitolikou@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Δ.Κ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ
Διεύθυνση: Λεπενού, ΤΚ 30150
Τηλέφωνο:26410-92606, φαξ:2641092605, e-mail:d.stratou@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Διεύθυνση:Γ.Καραπαππά 7, ΤΚ 30132 Προϊσταμένη:Κωνσταντίνα Ζαρκαδούλα Τηλέφωνο:26413-64422, 26413-64419,26413-64420, 26413-64421 φαξ:2641031160, e-mail:n.aitoloakarnania-agrinio@kep.gov.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 59A, ΤΚ 30027
Τηλέφωνο: 26413-60530, 26413-60531 και   φαξ: 26410-22506, e-mail:n.aitoloakarnania-agrinio-b@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
Διεύθυνση: Ματαράγκα, ΤΚ 300 11 Τηλέφωνο: 26353-60200, 2635055030 , e-mail:d.arakinthou@kep.gov.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δήμαρχος: Γεώργιος Παπαναστασίου Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131 Tηλέφωνο: 2641360400, 403, 407, 401, φαξ: 2641048498,  email: dimarxosag@agrinio.gr, dimarxos@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΕΔΑ

Ταχ. Διευθυνση: Στρ. Παναγιώτη Δαγκλή 27-Αγρίνιο

Αν. Διευθύντρια: Έφη Τσακανίκα

Τηλ. 26413600613

email:efitsakanika@yahoo.gr

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Διευθυνση: Στρ. Παναγιώτη Δαγκλή 27-Αγρίνιο

Προϊσταμένη: Χριστίνα Μπαλάσκα

τηλ. 2641360614

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Σουλίου 18-Αγρίνιο

Προϊστάμενος: Βασίλειος Κονίδας

Τηλ: 2641058158

 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...Μάθετε για ...
Θέλω να ...
ΕΣΠΑ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ